Закрыть
Принять участие

Условия

VIENOŠANĀS

 PAR DISTANCES LĪGUMA NOSLĒGŠANU

Rīgā

SIA “Artmoney”, vienotais reģistrācijas Nr.40103730368, Vecgraubicu ielā 1A, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, (turpmāk – Sabiedrība) tās valdes priekšsēdētājas Irinas Pavlovas personā, kurš darbojas uz Sabiedrības statūtu pamata,

un

 1. Dalībnieks ir ikvienas pilgadīga persona kura izlasījusi šo vienošanos, Pasākuma nolikumu, un ko apliecina tā veiktā dalības maksa, (turpmāk – Dalības maksa) uz Sabiedrības kontu  (turpmāk – Dalībnieks), (turpmāk kopā abas puses – Puses)

Ņemot vērā, ka:

 1. Sabiedrība ir izsludinājusi konkursu Body Race (turpmāk – Pasākums), kura mērķis ir veicināt pilngadīgo personu ieinteresētību fiziskajā kūltūrā, savas veselības uzlabošanā, ķermeņa formas izkopšanā, kā arī pareizas ēšanas kultūras veidošanā;
 2. Pasākuma rezultāti negarantē iepriekš minēto mērķu sasniegšanu, bet dod norādes Dalībniekiem pareizas fiziskās un ēšanas kultūras veidošanā, veselības uzlabošanā, kā arī ķermeņa formas izkopšanā ar nosacījumu, ja Dalībnieks ir ievērojis Sabiedrības sniegtās norādes, rekomendācijas un tā vispārējais veselības stāvoklis atļauj piedalīties Pasākumā;
 3. Dalībnieks vēlas piedalīties Pasākumā brīvprātīgi, bez viltus, spaidiem un maldības, un apzinās, ka Pasākums nevar radīt būtiskas izmaiņas tā fiziskās un ēšanas kultūras veidošanā, veselības uzlabošanā, kā arī ķermeņa formas izkopšanā;
 4. Dalībnieks ir veicis Pasākuma dalības maksas samaksu uz Sabiedrības norēķina kontu, līdz ar to piekritis šai pušu vainošanās un Pasākuma nolikumam (turpmāk – Nolikums),

ar šo vienojas (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:

 1. Sabiedrība nodrošina iespēju Dalībniekam piedalīties Pasākumā, ja Dalībnieks ir veicis Dalības maksas samaksu, izpildījis visas Vienošanās un Nolikuma prasības.
 2. Dalībnieks apņemas izpildīt Vienošanās nosacījumus un Nolikuma prasības, kā arī iesniegt aizpildītu pieteikuma formu dalībai Pasākumam (1.pielikums Nolikumam).
 3. Dalībniekam kā patērētājam ir tiesības savas likumīgās intereses aizsargāt saskaņā ar Patērētāju tiesību likuma normām.
 4. Dalībnieks apņemas un apliecina, ka

- ir pilngadīgs un tam piemīt nepieciešamā rīcības spēja Vienošanās noslēgšanai un dalībai Pasākumā;

- pirms dalības Pasākumā ir novērtējis savu veselības stāvokli, kā arī nepieciešamības gadījumā ir griezies pie ģimenes ārsta un nepieciešamajiem speciālistiem veselības stāvokļa pārbaudē;

- godprātīgi pildīs Vienošanos, Nolikumu, kā arī citus Sabiedrības nosūtītos rīkojumus;

- tā norādītā e-pasta adrese ir derīga izmantošanai un to piešķirs Sabiedrībai savstarpējās sarakstes veikšanai;

- atļauj Sabiedrībai publiskot, publicēt, reproducēt vai kā savādākā veidā Pasākuma ietvaros apstrādāt Dalībnieka atsūtīto sava ķermeņa un/vai sejas fotouzņēmumu;

- atsūtītos fotouzņēmumus ir viecis pats un uz tiem nepastāv blakustiesību ierobežojumi, vai ir veikusi persona ar kuru Dalīniekam pastāv vienošanās uz fotouzņēmuma blakus tiesībām, līdz ar to neviena personas neizvirzīs pretenzijas par šīm tiesībām Sabiedrībai;

- informāciju un materiālus, ko ir saņēmis no Sabiedrības neizmantos komerciālos nolūkos un nenodos tos trešo personu lietošanā;

- atsūtītās rekomendācijas izmantos tikai Pasākuma mērķu sasniegšanai;

- neacels pretenzijas pret Sabiedrību saistībā ar Sabiedrības norādīto rekomendāciju izmantošanu.

 

 1. Sabiedrība apņemas Dalībniekam, kurš ir veicis Dalības maksas samaksu un ir iesniedzis aizpildītu Pieteikuma formu:

- Savlaicīgi nosūtīt uz Dalībnieka noradīto e-pastu metodiskas rekomendācijas Pasākuma mērķu sasniegšanai;

- informēt par izmaiņām, kas radušās Pasākuma laikā vai pirms tā;

- izsniegt balvu Dalībniekam, ja atbikstoši Nolikumā noteiktai kārtībai Dalībniekam pienākas balva.

 1.   Sabiedrība izslēdz Dalībnieku no Pasākuma, neatgriežot Dalības maksu, kurš:

- nav iesniedzis Pieteikumu un fotouzņēmumu atbilstoši Nolikumā noteiktajai kārtībai;

- nav izpildījis Sabiedrības nosūtīto uzdevumu, līdz ar to nav izpildījis nākamās kārtas atlasi;

 1. Puses vienojas, ka Sabiedrības atbildība, ja tāda tiek konstatēta, tiek aprobežota ar Dalības maksas apmēru.
 2. Vienošanās noslēgta kā distances līgums un Dalībnieka samaksāta Dalības maksas apliecina to, ka Vienošanās ir stājusies spēkā.
 3. Vienošanās zaudē spēku dienā, kad Dalībnieks pārkāpj Vienošanos, Nolikumu un citus Sabiedrības rīkojumus, kā arī dienā, kad Dalībnieks (ja ir ticis atzīts par Pasākuma uzvarētāju vai personu, kurai pienākas apbalvojums) ir saņēmis balvu, vai dienā, kad beidzas Pasākums un Dalībnieks nav ticis atzīts par Pasākuma uzvarētāju vai personu, kurai pienākas apbalvojums.
 4. Sabiedrības bankas konts ir AS “Citadele banka” Nr. LV36PARX0013960050001, tālruņa Nr.28850919, e-pasts: info@bodyrace.lv.

 

NOLIKUMS KONKURSAM

Body race

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti Dalībnieku dokumenti (informācija), izvērtēti Dalībnieku rezultāti pasākumā „Body race” (turpmāk – Pasākums).
 2. Pasākuma organizātors ir SIA “Artmoney” (turpmāk – Organizators).

II. Pasākuma mērķis un nosacījumi

 1.  Pasākuma mērķis ir veicināt pilngadīgo personu ieinteresētību fiziskajā kūltūrā, savas veselības uzlabošanā, ķermeņa formas izkopšanā, kā arī pareizas ēšanas kultūras veidošanā.
 2. Pasākuma norises laiks no 2019.gada 13.aprīlī līdz 2019.gada 16.maijām (12. sezona).
 3. Pasākums notiek tiešsaites režīmā (facebook) un/vai ar e-pasta sūtījumu uz norādītām adresēm vai izmantojot aplikāciju “Whatsappvai Organizātora mājas  lapu www.bodyrace.lv.
 4. Pasākuma mērķauditorija ir visas pilngadīgās personas, kuras ir ieinteresētas Pasākuma mērķa sasniegšanā, iemaksājušas Dalības maksu uz Organizatora norēķin kontu AS Citadele banka, Nr. LV36PARX0013960050001 (turpmāk - Dalībnieki).

III. Dalības maksa

 1. Ikvienam Dalībniekam ir pienākums samaksāt Pasākuma dalības maksu, kas ir EUR 21,00 (divdesmit viens euro) par vienu Dalībnieku vai EUR 38,00 (ģimenes dalības maksas) par diviem ģimenes locekļiem (vīrs un sieva, brālis un māsa, viens no vecākiem un bērns utml.) vai EUR 17,00 par abonementu ārpus konkursa.
 2. Dalības maksas ir samaksāta tajā dienā, kad tā ienāk Organizatora norādītajā bankas norēķina kontā.
 3. Dalības maksa tiek samaksāta līdz Pasākuma sākuma dienai uz Organizatora norādīto norēķina kontu. Organizators pieņem tikai tos pieteikumus par kuriem ir samaksāta dalības maksa, saskaņā ar nolikumā noteikto kārtību.
 4. Dalības maksas, kas tiek saņemtas vēlāk nekā norādīts ierpieksējā punktā tiek atgrieztas Dalībniekiem, sedzot izmaksas, kas ir saistītas ar Dalības maksas atmaksu.
 5. Dalības maksa Dalībniekam var būt atgriezta līdz Pasākuma sākuma dienai, ja Organizators ir saņēmis Dalībnieka rakstveida pieteikumu sedzot izmaksas, kas ir saistītas ar Dalības maksas atmaksu.
 6. Dalības maksa pēc Pasākuma sākuma (dienas) netiek atgriezta.

III. Pasākuma dalībnieki un pieteikumu iesniegšana

 1. Lai piedalītos Pasākumā, Pretendents iesniedz šādu informāciju (turpmāk – Pieteikums) izmanojot Organizatora mājas lapu www.bodyrace.lv tiešsaites režīmā nosūtot Organizatoram savu/s:

14.1. vārdu, uzvārdu ;

14.2. e-pastu;

14.3. tālruņa numuru.

 1. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir divas dienas līdz Pasākuma pirmā treniņa sākuma dienai (plkst 23:59).
 2. Organiztors izskata tikai norādītajā termiņā iesniegtos Pieteikumus.
 3. Pieteikums, kas nav iesniegts saskaņā ar šo nolikumu, tiek noraidīts bez tālākas vērtēšanas.
 4. Pēc Pieteikuma saņemšanas Organizators nosūta uz Dalībnieka norādīto e-pastu apstiprinājumu par Pieteikuma saņemšanu un informē par dalības maksas samaksu līdz noteiktajam termiņam.
 5. Pēc dalības maksas saņemšanas Organizators nosūta Dalībniekam personīgo numuru un lūgumu nosūtīt Dalībnieka fotogrāfiju nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

IV. Balvu fonds

 1. Pasākuma laikā aktīvie Dalībnieki (tie kuri nav diskvalificēti) tiek nodrošināti ar informāciju par nākošiem Pasākuma etapiem un veicamajiem uzdevumiem.
 2. Pasākums var būt popularizēts masu medijos, sekmējot citu personu līdzdalību Pasākumā.
 3. Pasākuma Dalībnieku apbavojumi.

22.1. Desmitais sezons:

Dalībnieks, kurš ir saņēmis vislielāko novērtējumu saņem galveno balvu EUR 100,00.

2. vieta  50 EUR un davānu no partnera;

3. Vieta 30 EUR un dāvanu no partneriem;

4. Vieta dāvanas no partneriem;

5. Vieta dāvanas no partneriem;

6. Vieta dāvanas no partneriem;

 

       IV. Pasākuma finālisti, izvērtēšanas kārtība un kritēriji

 

 1. Pēc Pasākuma beigām Dalībnieki nosūta savas fotogrāfijas uz Organizatora e-pastu.
 2. Organizators pēc atsūtītām fotogrāfijām izvēlas Pasākuma finālistus (turpmāk – Finālisti).
 3. Finālistu fotogrāfijas tiek ievietotas mājas lapā www.bodyrace.lv un tīmeklī facebook atklātai (publiskai) balsošanai (BODYrace organizātori izvēlas tris finalistus kuri piedalījas balsošanā par trim galvēnam balvām, citi finalisti - par parējam trim balvam). 
 4. Pasākuma uzvarētāji ir tie Finālisti, kuri ir saņēmuši visvairāk pozitīvus balsojumus (likes) tīmeklī facebook.
 5. Finālistu, uzvarētāju noteikšana, apkopošana un apbalvošana notiek 1 nedēļu laikā pēc Pasākuma beigām.

VI. Pasākuma norises kārtība un fotogrāfiju nosūtīšana

 1. Dalībnieki savas fotogrāfijas, kas uzņemtas līdz Pasākumam, nosūta uz Organizatora e-pastu divas dienas līdz Pasākuma pirmā treniņā sākuma dienai (plkst 23:59).
 2. Dalībnieka fotogrāfijai jābūt šādai (Fotogrāfijas piemērus var apskatīt Organizātora mājas lapā):

- Visā augumā (priekšpuse, sāns un mugurpuse);

- Seja ir aizsegta ar papīra lapu (jaizdara vienu fotografiju taja paša mirkli ar seju un saglabā sevī,ja mes nobeiguma nevaresim identificēt dalibnieku, mēs varam paprasīt paradīt fotogrāfiju) kuru Dalībnieks tur savās rokās, un  uz kuras ir uzrakstīts šodienas datums un nosaukums Bodyrace.

- Uz visām fotogrāfijām Dalībnieks ir vienā apģērbā: vienkāršā apakšveļā, atdalītais peldkostīms vai peldbikses. Bez apaviem. Fotogrāfijas jāveic vienā un tajā pašā vietā. Vēlams, lai fonā būtu siena bez liekiem priekšmetiem. Dalībniekam un personai, kas veic fotouzņēmumu jāatceras, savas atrašanās vietas (kādā attālumā no sienas atrodas Dalībnieks un kādā attālumā no Dalībnieka atrodas fotogrāfs), kā arī augstums no kāda ir veikts fotouzņēmums.

- Dalībnieka kājām jābūt plecu platumā un Dalībnieka identifikācijai starp kājām jānovieto A4 lapa uz kuras rakstīts Dalībnieka personīgais numurs. Vēlams, lai šis numurs būtu uzrakstīts ar melnu marķieri, lai fotogrāfijā būtu vēlams to vieli izlasīt;

- Dalībnieki nedrīkst apzināti ievilkt vēderu labāka efekta radīšanai. Nedrīkst mainīt pozu, lai radītu efektu. Fotogrāfēšanu jāvei dienas apgaismojumā, un lai apkārt nav ēnas;

- Fotogrāfiju nedrīkst pārveidot izmantojot atbilstošas programmas (piemēram fotoshop, coreldraw utml.). Galvenais Pasākuma programmētājs un fotogrāfs pārbaudīs, kad uzņēmums ir bijis veikts un vai ir izmanotas prgrammas labāka efekta radīšanai;

- Fotogrāfijas ir jānosūta Organizatoram norādītajos termiņos bez kavēšanās, lai visiem Dalībniekiem būtu līdzvērtīgas tiesības;

 1. Fotogrāfijas pēc Pasākuma pēdējās dienas Finālistiem jānosūta vienu dienu laikā pēc pēdējā treniņa uzdevuma.
 2. Ja tiks konstatēti fotogrāfijas izgatavošanas un nosūtīšanas pārkāpumi Organizātors ir tiesīgs vienpusējā kārtā izslēgt Dalībnieku no dalības Pasākumā.
 3. Visi Dalībnieki, kas noteiktajā kārtībā ir iesūtījuši Pieteikumu un samaksājuši Dalības maksu Pasākuma pirmajā dienā saņem uz e-pasties informatīvu paziņojumu, kurā Organizators sniedz rekomendācijas un dod norādes par Pasākuma norises gaitu.

Fināla kolažs, piemērs

VII Pasākuma laikā izpildāmie uzdevumi

 1. Visi sporta uzdevumi nākošai dienai tiek nosūtīti uz Dalībnieka e-pastu līdz iepriekšējās dienas plkst. 21:00 pēc Latvijas laika.
 2. Visiem uzdevumiem būs pievienota video instrukcija., lai Dalībniekam būtu iespēkams ievērot pareizu tehniku uzdevum izpildei.
 3. Visas rekomendācijas saistībā ar sporta uzdevumiem Dalīnieks izvērtē savām fiziskām spējām un veselības stāvokli un veic tos atbilstoši tiem.
 4. Dalībniekam ir jāseko līdzi pareizai uzdevumu izpildīšanai, lai tiktu ievērota pareiza izpildīšanas tehnika.
 5. Dalībniekam nav jāfilmē un jāsūta Organizatorams savus ikdienas treniņus. Dalībnieks var dalīties ar saviem panākumiem sociālajos tīklos, kur katru dienu notiks Organizatora kontaktēšanās ar Dalībniekiem.
 6. Katru piektdienu Dalībnieks saņems īpašu uzdevumu sestdienai, kas ir nosacījums palikšanai Pasākumā “aiziešanas no distances”. Sesdienas uzdevums būs īss un tos izpildot ir jāfilmē un jāsūta Organizatoram. Fimēšanu var veikt ar jebkuru tam paredzētu ierīci. Dalībnieks var to veikt pats, lau būtu redzama uzdevumu izpilde, vai palūgt to izdarīt trešajai personai. Šī īpašā uzdevuma video ir jānosūta Organizatoram ne vēlā kā līdz seestdienas plkst.23:59. Video var nosūtī trīs veidos: uz Organizatora e-pastu ielādējot to pielikumā, augšuplādēt to kanālā Youtube atsūtot Organizatoram šī video saiti. Video ir jābūt saskatāmai lapai A4, kur uzrakstīts Dalībnieka personīgais numurs.
 7. Ja Dalībnieks nav atsūtījis šo video noeiktajos termiņos vai nav izpildījis to tehniski pareizi vai ir izpildījis tos sliktākt nekā pārējie Dalībnieki, Organizators ir tiesīgs vienpusēji izslēgt Dalībnieku no turpmākas dalības Pasākumā.
 8. Nosūtot video, fotogrāfijas un citus sūtījumus uz Organizātora e-pastu Daībnieks norāda savu personīgo numuru. Tas palīdzēs ātrāk Organiztoram analizēt sūtījuma saturu.
 9. Dalībniekus sagaida trīs pārbaudījumi “izlidošanai” no Pasākuma (pirmajā, otrajā un trešajā nedēļā). Ceturtās nedēļas beigās “izlidošnas” uzdevums tā ir atsūtītā fotogrāfijas pēc Pasākuma beigām.

СОГЛАШЕНИЕ

 О ЗАКЛЮЧЕНИИ УДАЛЕННОГО ДОГОВОРА

Рига

ООО “Artmoney”, единый регистрационный № 40103730368, улица Вецграубицу 1А, Дрейлини, Стопиньский край, LV-2130 (далее по тесту – Общество), в лице его председателя правления Ирины Павловой, действующей на основании устава,

и

 1. Участником является любое совершеннолетнее лицо, которое прочитало настоящее соглашение, положение Мероприятия, и что подтверждает произведенная им плата за участие (далее по тексту – Плата за участие) на счет Общества (далее по тексту – Участник), (обе стороны далее по тексту вместе именуемы – Стороны)

Учитывая, что:

 1. Общество объявило конкурс Body Race (далее по тексту – Мероприятие), целью которого является способствовать заинтересованности совершеннолетних лиц в улучшении физической культуры, своего здоровья, формы тела, а также создании правильной культуры питания;
 2. Результаты Мероприятия не гарантируют достижения ранее упомянутых целей, однако Участнику даются указания по созданию правильной физической культуры и культуры питания, улучшению здоровья, а также формы тела при условии, что Участник соблюдает указания, данные Обществом, рекомендации, и его общее состояние здоровья позволяет принимать участие в Мероприятии;
 3. Участник желает участвовать в Мероприятии добровольно, без лжи, заблуждений и шантажа, и осознает, что Мероприятие не может создать значительные изменения в создании его физической культуры и культуры питания, улучшении здоровья, а также формы тела;
 4. Участник произвел оплату платы за участие в Мероприятии на расчетный счет Общества, вместе с тем согласился с настоящим соглашением сторон и положением Мероприятия (далее по тексту – Положение),

настоящим договариваются (далее по тексту – Соглашение) о ниже следующем:

 1. Общество обеспечивает Участнику возможность участвовать в Мероприятии, если Участник произвел оплату Платы за участие, выполнил все требования Соглашения и Положения.
 2. Участник обязуется выполнить условия Соглашения и требования Положения, а также предъявить заполненную форму заявки на участие в Мероприятии (Приложение 1 к Положению).
 3. Участник как потребитель имеет право на защиту своих законных интересов согласно нормам Закона о защите прав потребителей.
 4. Участник обязуется и подтверждает, что
 • является совершеннолетним и ему присуща необходимая дееспособность для заключения Соглашения и участия в Мероприятии;
 • перед участием в Мероприятии он оценил состояние своего здоровья, а также в случае необходимости обратился к семейному врачу и необходимым специалистам для проверки состояния здоровья;
 • будет добросовестно выполнять Соглашение, Положение, а также другие распоряжения, отправляемые Обществом;
 • указанный им адрес э-почты подходит для использования, и будет указан для осуществления междусторонней переписки с Обществом;
 • разрешает Обществу предавать огласке, публиковать, воспроизводить или каким-либо иным способом обрабатывать присланный Участником фотоснимок своего тела и/или лица в рамках Мероприятия;
 • присланные фотоснимки сделал сам, и в отношении их не существуют ограничения смежных прав, либо выполнило лицо, у которого с Участником есть договоренность о смежных правах фотоснимка, вместе с тем ни одно лицо не будет выдвигать претензии к Обществу по отношению к данным правам;
 • информацию и материалы, которые получил от Общества, не будет использовать в коммерческих целях и передавать в использование третьим лицам;
 • присланные рекомендации будет использовать лишь для достижения целей Мероприятия;
 • не будет выдвигать претензии против Общества в связи с использованием указанных Обществом рекомендаций.
 •  

 • Общество обязуется Участнику, который произвел оплату Платы за участие и предоставил заполненную Форму заявки:
 • Своевременно присылать на указанный Участником адрес э-почты методические рекомендации для достижения целей Мероприятия;
 • информировать об изменениях, которые возникли во время Мероприятия или перед ним;
 • выдать Участнику приз, если Участнику полагается приз согласно установленному в Положении порядку.

Общество исключает Участника из Мероприятия, не возвращая Плату за участие, который:

 • не предоставил Заявку и фотоснимок согласно порядку, установленному в Положении;
 • не выполнил задание, присланное Обществом, вместе с тем не выдержал отбора следующего тура;
 • Стороны договариваются, что ответственность Общества, если таковая констатирована, ограничивается размером Платы за участие.
 • Соглашение заключено как удаленный договор, и оплаченная Участником Плата за участие подтверждает то, что Соглашение вступило в силу.
 • Соглашение теряет силу в день, когда Участник нарушил Соглашение, Положение и другие указания Общества, а также в день, когда Участник (если признан победителем Мероприятия или лицом, которому полагается приз) получил приз, или в день, когда завершается Мероприятие или Участник не был признан победителем Мероприятия или лицом, которому полагается приз.
 • Банковский счет Общества в АО “Citadele banka” № LV36PARX0013960050001, № телефона 28850919, э-почта:info@bodyrace.lv
 • ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
 • Body race

  I. Общие вопросы

 • Настоящее положение устанавливает порядок, в котором подаются документы (информация) Участников, оцениваются результаты Участников в мероприятии „Body race” (далее по тексту – Мероприятие).
 • Организатором Мероприятия является ООО “Artmoney” (далее по тексту – Организатор).
 • II. Цель и условия Мероприятия

 •  Целью мероприятия является способствовать заинтересованности совершеннолетних лиц в улучшении физической культуры, своего здоровья, формы тела, а также создании правильной культуры питания.
 • Время прохождения Мероприятия с 13 апреля 2019 года по 16 майя 2019 года.
 • Мероприятие проходит в режиме он-лайн (facebook) и/или посредством отправки писем э-почты на указанные адреса либо используя  сайт Организатора www.bodyrace.lv.
 • Целевой аудиторией Мероприятия являются все совершеннолетние лица, которые заинтересованы в достижении цели Мероприятия, заплатили Плату за участие на расчетный счет Организатора в АО Citadele banka, № LV36PARX0013960050001 (далее по тексту – Участники).
 • III. Плата за участие

 • Обязанностью каждого Участника является заплатить Плату за участие, которая составляет EUR 21,00 (двадцать один евро) за одного Участника или EUR 38,00 (семейная плата за участие) за двоих членов семьи (муж и жена, брат и сестра, один из родителей и ребенок и т.п.), и EUR 17., абонемент "вне конкурса" .
 • Плата за участие заплачена в тот день, когда она зачисляется на указанный Организатором банковский расчетный счет.
 • Плата за участие заплачена до дня начала Мероприятия на указанный Организатором расчетный счет. Организатор принимает лишь те заявки, за которые внесена плата за участие, согласно установленному положением порядку.
 • Платы за участие, которые получены позднее, чем указано в предыдущем пункте, возвращаются Участникам за вычетом выплат, связанных с возвратом Платы за участие.
 • Плата за участие может быть возвращена Участнику до дня начала Мероприятия, если Организатор получил письменное заявление Участника, за вычетом выплат, связанных с возвратом Платы за участие.
 • Плата за участие после (дня) начала Мероприятия не возвращается.
 • III. Участники Мероприятия и подача заявок

 • Чтобы участвовать в Мероприятии, Претендент сначала предоставляет следующую информацию (далее по тексту – Заявка), используя сайт Организатора www.bodyrace.lv и отправляя последнему в режиме он-лайн свои:
 • 13.1. ФИО;

  13.2. э-почту;

  13.3. номер телефона.

 • Срок подачи Заявки составляет два дня до дня начала первой тренировки Мероприятия (23:59).
 • Организатор рассматривает только те Заявки, которые поданы в указанный срок.
 • Заявка, которая не подана согласно настоящему положению, отклоняется без дальнейшей оценки.
 • После получения Заявки Организатор отправляет на указанный Участником адрес э-почты подтверждение о получении Заявки и информирует об оплате платы за участие до определенного срока.
 • После получения платы за участие Организатор отправляет личный номер Участника с просьбой прислать фотографию Участникав установленном положением порядке и срок.
 • IV. Призовой фонд

 • Во время Мероприятия активные Участники (те, которые не дисквалифицированы) обеспечиваются информацией о следующих этапах Мероприятия и осуществляемых задачах.
 • Мероприятие может популяризироваться в масс-медиа, способствуя участию других лиц в Мероприятии.
 • Награды Участников Мероприятия.
 • 21.1.

 • Десятый сезон:

  Dalībnieks, kurš ir saņēmis vislielāko novērtējumu saņem galveno balvu EUR 100,00.

  2. vieta  50 EUR un davānu no partnera;

  3. Vieta 30 EUR un dāvanu no partneriem;

  4. Vieta dāvanas no partneriem;

  5. Vieta dāvanas no partneriem;

  6. Vieta dāvanas no partneriem;

 •        IV. Финалисты Мероприятия, порядок и критерии оценки

 • После окончания Мероприятия Участники отправляют свои фотографии на адрес э-почты Организатора.
 • По присланным фотографиям Организатор выбирает финалистов Мероприятия (далее по тексту – Финалисты).
 • Фотографии Финалистов размещаются на сайте www.bodyrace.lv и в социальной сети facebook для открытого (публичного) голосования. Троих финалистов выбирает команда BODYrace и они борятся за три главных приза, остальные финалисты за призы с 4 по 6 место.
 • Победители Мероприятия это те Финалисты, которые получили больше всего положительных голосований (likes) в соцсети facebook.
 • Определение, обобщение и награждение Финалистов происходит в течение недели после окончания Мероприятия.
 • VI. Порядок прохождения Мероприятия и отправка фотографий

 • Участники свои фотографии, которые засняты до Мероприятия, отправляют на адрес э-почты Организатора не позднее, чем в течении двух днейдо начала первой тренировки Мероприятия (23:59).
 • Фотография Участника должна быть следующей (Примеры фотографий можно просмотреть на сайте Организатора):
 • Во весь рост (перед, бок и зад);
 • Лицо закрыто листом бумаги, который Участник держит в своих руках и на котором написана сегодняшняя дата и название Bodyrace. Необходимо сделать так же фотографию с лицом в этот же момент, ее не нужно отсылать нам но в случае если в финале мы не сможем вас идентифицировать, мы попросим показать ее только нам - организаторам.
 • На всех фотографиях Участник в одной одежде; в простом нижнем белье, раздельный купильник или плавки. Может быть обувь, которая должна быть одинаковой на всех фотографиях. Фотографии должны быть сделаны в одном и том же месте. Желательно, чтобы на фоне была стена без лишних предметов. Участник и лицо, которое делает фотоснимки, должны помнить свое местонахождение (на каком расстоянии от стены находится Участник и на каком расстоянии от Участника находится фотограф), а также высоту, на котором сделан фотоснимок.
 • Участник должент держать ноги на ширине плечь, и для идентификации Участника между ног необходимо разместить лист А4, на котором написан личный номер. Желательно, чтобы этот номер был написан черным маркером, чтобы с фотографии его было легко считать;
 • Участникам запрещено осознанно втягивать живот для создания лучшего эффекта. Нельзя менять позу для создания эффекта. Фотографироваться нужно при дневном свете, чтобы вокруг не было теней;
 • Фотографию нельзя переделывать, используя соответствующие программы (например, fotoshop, coreldraw и т.п.). Главный программист и фотограф Мероприятия проверят, когда был сделан снимок и использовались ли программы для создания лучшего эффекта;
 • Фотографии необходимо отправить Организаторам в указанные сроки без задержки, чтобы все Участники имели равноценные права;
 • После последнего дня Мероприятия Финалисты должны отправить фотографии в течение двух дней после последнего тренировочного упражнения.
 • Если будут констатированы нарушения в изготовлении и отправке фотографий, Организатор вправе в одностороннем порядке исключить Участника из участия в Мероприятии.
 • Все Участники, которые в определенном порядке прислали Заявки и заплатили Плату за участие, в первый день Мероприятия получают на адреса э-почты информационное уведомления, в котором Организатор дает рекомендации и указания о ходе Мероприятия.
 • VII Упражнения, выполняемые в ходе Мероприятия

 • Все спортивные упражнения для следующего дня отправляются на адрес э-почты Участника до 21:00 предыдущего дня по латвийскому времени.
 • Ко всем упражнениям будет прикреплена видео-инструкция, чтобы Участник мог соблюдать правильную технику для выполнения упражнений.
 • Все рекомендации в связи со спортивными упражнениями Участник оценивает согласно своим физическим возможностям и состоянию здоровья.
 • Участник должен следить за правильным выполнением упражнений, чтобы соблюдалась правильная техника выполнения.
 • Участник не должен снимать и отправлять Организатору свои ежедневные тренировки. Участник может делиться своими успехами в социальных сетях, где каждый день будет происходить общение между Орнанизатором и Участниками.
 • Каждую пятницу Участник будет получать особое упражнение на субботу, успешное выполнение которого является условием того, что Участник не сойдет с дистанции. Упражнение на субботу будет коротким, и его выполнение необходимо снимать и отправлять Организатору. Снимать можно при использовании любого устройства, предназначенного для этих целей. Участник может снимать самостоятельно, чтобы было видно выполнение упражнений, или попросить это сделать третье лицо. Видео данного особого упражнения необходимо отправлять Организатору не позднее 23:59 субботы. Видео можно отправлять двумя способами: на адрес э-почты Организатора, загрузив его в приложении, прислав Организатору ссылку на данное видео в Youtube. На видео должен быть различимый лист А4, на котором написан личный номер Участника.
 • Если Участник не прислал данное видео в установленные сроки или не выполнил упражнения технически правильно или же выполнил их хуже остальных Участников, Организатор вправе в одностороннем порядке исключить Участника из дальнейшего участия в Мероприятии.
 • Отправляя видео, фотографии и другие послания на адрес э-почты Организатора, Участник указывает свой личный номер. Это поможет Организатору быстрее проанализировать содержание послания.
 • Участников ждут три испытания на «выбывание» из Мероприятия (в первую, вторую и третью неделю). В конце четвертой недели упражнение на «выбывание» это присланная фотография после окончания Мероприятия.